موشن گرافی سازمان تأمین اجتماعی

این موشن گرافی به صورت اختصاصی برای سازمان تأمین اجتماعی طراحی و ساخته شده و به طور کلی به بیان یکی از خدمات این سازمان و مدارک مورد نیاز برای ارائه این خدمات را به شکل ساده و روان می پردازد.