موشن گرافی سازمان کمیته امداد

این موشن گرافی به صورت اختصاصی برای سازمان کمیته امداد طراحی و ساخته شده و به طور کلی به بیان نحوه چگونگی پرداخت کمک های نقدی به این سازمان  می پردازد.