موشن گرافی فروشگاه ترمه

این موشن گرافی به صورت اختصاصی برای فروشگاه ترمه طراحی و ساخته شده و به طور کلی به بیان خدمات این فروشگاه می پردازد.