موشن گرافی مؤسسه کتاب مدیر بوک

این موشن گرافی به صورت اختصاصی برای مؤسسه کتاب مدیر بوک طراحی و ساخته شده و به طور کلی به بیان خدمات این مؤسسه می پردازد.