موشن گرافی مجتمع تعمیرگاهی پوررستگار

این موشن گرافی به صورت اختصاصی برای مجتمع تعمیرگاهی پوررستگار طراحی و ساخته شده و به طور کلی به بیان خدمات این مجتمع می پردازد.